AKTYWNE

Uczestnikami funduszy aktywnych mogą być osoby fizyczne i prawne, a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zgłoszą zainteresowanie przystąpieniem do funduszu i otrzymają od Towarzystwa imienną propozycję nabycia certyfikatów.

 

PRYWATNE

Fundusz dedykowany prywatnym inwestorom o szerokim zakresie polityki inwestycyjnej.

W LIKWIDACJI

Fundusze będące w procesie likwidacji.

W RESTRUKTURYZACJI