Nota Prawna

Wszelkie informacje zamieszczone w powyższym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

TFI BDM S.A. dołożyło starań, by przedstawione informacje były rzetelne, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd zaprezentowanego materiału może zostać zmieniona bez uprzedzenia.

Fundusze zarządzane przez TFI BDM S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Organem sprawującym nadzór nad TFI BDM S.A. oraz funduszami zarządzanymi przez TFI BDM S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

TFI BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul Stojałowskiego 27, jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273227. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 złotych i został opłacony w całości. NIP 206-000-05-88, REGON 240520950.